Store

Icom FA-SC25V VHF antenna

296

Icom FA-SC25V VHF antenna 296
Antennas Handhelds
Price: 10.92 USDIn stock

Flexible antenna for 136-155MHz VHF