Store

Icom FA-SC24V VHF antenna for F50V M88 radios

294

Icom FA-SC24V VHF antenna for F50V M88 radios 294
Antennas Handhelds
Price: 10.92 USDIn stock
136-150MHz antenna F50V/M88 series