Store

Icom CEN EXS 150 SMI VHF stubby antenna for F50V IC-M88

122

Icom CEN EXS 150 SMI VHF stubby antenna for F50V IC-M88 122
Antennas Handhelds
Price: 12.18 USDIn stock

Stubby antenna 150-160MHz F50/M88