Store

Icom CEN EXD 450 SMI stubby antenna for F60V radio

119

Icom CEN EXD 450 SMI stubby antenna for F60V radio 119
Antennas Handhelds
Price: 12.18 USDIn stock

Stubby antenna 450-470MHz F60